Bytovka č.631/62
ÚVOD
WWW a tel.čísla
Poruchy...
Dokumenty
Fotogaléria
Novela o bytoch...
Dokumenty pre Vás
Novela zákona o vlastnícve bytov - plné znenie...
Vzor zápisnice...
Domový poriadok
Čo prináša novela od 1.10.2014 do Zákona o vlastníctve bytov?
Príručka pre tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv-podľa Zákona 443/2010
POŽIARNE POPLACHOVÉ SMERNICE
S M E R N I C A UPRAVUJÚCA PODMIENKY ÚHRAD FAKTÚR DODÁVATEĽOM
Vyhláška č. 121/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii
Zmluva o výkone správy pre bytový dom v Turni nad Bodvou č. 631
Z Á K O N 476 z 5. decembra 2019,
Z Á K O N 283 z 13. septembra 2018
Vysvetlenie k Vyhláške MH SR č.240/2016 Z.z.
Domový poriadok 2020
Zákon č.5822004Z.z. o miest.daniach a poplatkoch ku 1.1.2023